"The purpose of studying economics is not to acquire a set of ready-made answers to economic questions,but to learn how to avoid being deceived by economists"
Joan Robinson

תיאור כללי

לימודי הכלכלה הינם חלק ממגמת מדעי החברה.היקף הלימודים של מקצוע הכלכלה הינו 2 יחידות לימוד.לימודי הכלכלה נערכים בשכבת יא,כאשר בסוף שנת הלימודים התלמידים נבחנים בבחינת הבגרות בכלכלה בהיקף של 2 יחידות לימוד. במהלך שנת הלימודים התלמידים כותבים עבודת חקר בכלכלה בהיקף של 1 יחידת לימוד עליה הם נבחנים בסוף השנה על ידי בוחן חיצוני.

מטרות עיקריות

המטרות העיקריות בלימודי כלכלה הינם:

  • הכרת מושגי יסוד כלכליים:ריבית, אינפלציה, אבטלה, תקציב המדינה ועוד…
  • פיתוח הבנה של פעולה במסגרת מגבלות ואילוצים והגעה לתוצאה הטובה ביותר האפשרית
  • פיתוח חשיבה אנליטית

נושאי הלימוד העיקריים

הסבר כללי: תוכנית הלימודים בכלכלה כוללת נושאים מתחומים שונים של מקצוע הכלכלה.נלמדים הן מודלים מיקרו כלכליים העוסקים בניתוח שוק מסוים או משק בית מסוים (לדוגמא: מודל הביקוש וההיצע) והן מודלים מקרו כלכליים העוסקים במשק כולו (לדוגמא:מודל קיינס).ברוב המודלים הנלמדים נעשה שימוש בניתוח גרפי.

מחירים: הדרך בה נקבעים מחירי השוק של מוצרים שונים והסיבות המביאות לשינוי במחיר.המודל המשמש לקביעת המחירים הינו מודל הביקוש וההיצע.כמו במקרים אחרים,גם במודל הביקוש וההיצע הלימוד כולל שימוש במודל גרפי,לדוגמא:

ecoomy_inner_graph

שוק העבודה: הגורמים המשפיעים על קביעת השכר בשוק העבודה,הסיבות להבדלי שכר לתפקידים ומקצועות שונים,הון אנושי,אבטלה.

הממשלה: מהם תפקידי הממשלה,מתי ומדוע נדרשת התערבות ממשלתית בשוק,כשלי שוק,תקציב המדינה,מודל קיינס.

מסחר בינלאומי: יצוא ויבוא, שוק מטבע החוץ, מכס וסובסידיות ליצוא, מודל קיינס במשק פתוח.

גלובליזציה: קשרי הגומלין הכלכליים בין המדינות, הסרת מחסומי סחר ועוד.

אי שוויון: מהו אי שוויון,מהם הכלים הכלכליים למדידת אי שוויון במשק,השפעות של מדיניות כלכלית על האי שוויון במשק.

הערות

  • לימודי הכלכלה אינם מכשירים את התלמיד למסחר במניות בשוק ההון או לייעוץ השקעות מכל סוג שהוא.
  • לימודי הכלכלה אינם מעניקים פטור במחלקות לכלכלה באוניברסיטה/מכללה אך הם כן מעניקים בסיס ללימודי כלכלה בהמשך לתלמיד שימשיך בעתיד בתחום זה-בעיקר הכרות עם המודלים הנלמדים במהלך שנה א של לימודי הכלכלה באוניברסיטה/מכללה.
  • במהלך לימודי הכלכלה התלמידים לומדים להכיר מושגים כלכליים המשפיעים על כל אדם בחברה בת זמננו וזוכים לאזכור רב בתקשורת,כגון: אינפלציה, ריבית, אבטלה, תקציב המדינה ועוד.